Sprzedaż

WBT Nysa

Krzysztof Nowak

 

WBT Bystrzyca Kłodzka

Bartosz Mielnik

 

WBT Opole

Paweł Bender

 

Podstawowe informacje o betonie

Według jakiej normy produkowany jest beton?

Beton produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08 – „Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność” oraz PN-B-06265:2022-08 – Krajowe uzupełnienie.

Jaką wytrzymałość ma beton?

Pod względem wytrzymałości na ściskanie beton dzieli się na:

 • beton zwykły i ciężki
 • beton lekki

Klasy wytrzymałości dla betonu zwykłego i ciężkiego

Klasa wytrzymałości na ściskanie

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych fck,cyl N/mm2

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych fck,cube N/mm2

C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37

C35/45

35

45

C40/50

40

50

C45/55

45

55

C50/60

50

60

C55/67

55

67

C60/75

60

75

C70/85

70

85

C80/95

80

95

C90/105

90

105

C100/115

100

115

 

Klasy wytrzymałości dla betonu lekkiego

Klasa wytrzymałości na ściskanie

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych fck,cyl N/mm2

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych fck,cube N/mm2

LC8/9

8

9

LC12/13

12

13

LC16/18

16

18

LC20/22

20

22

LC25/28

25

28

LC30/33

30

33

LC35/38

35

38

LC40/44

40

44

LC45/50

45

50

LC50/55

50

55

LC55/60

55

60

LC60/66

60

66

LC70/77

70

77

LC80/88

80

88

Jakie rozróżniamy klasy i sposoby pomiaru konsystencji mieszanki betonowej?

Najczęściej stosowaną metodą pomiaru konsystencji jest metoda opadu stożka

Klasa

Opad stożka badany zgodnie z EN 12350-2 mm

S1

od 10 do 40

S2

od 50 do 90

S3

od 100 do 150

S4

od 160 do 210

S5

> 220

Pozostałe metody pomiaru konsystencji:

 • metoda stopnia zagęszczalności
 • metoda rozpływu
 • metoda rozpływu stożka

Co to są klasy ekspozycji?

Oddziaływanie środowiska na beton. Określają wymagania w zakresie składu i ustalonych właściwości betonu. Dotyczą one:

 • dopuszczonych rodzajów i klas składników
 • maksymalnego współczynnika woda/cement (w/c)
 • minimalnej zawartości cementu
 • minimalnej klasy wytrzymałości betonu na ściskanie
 • minimalnej zawartości powietrza (w przypadku klasy ekspozycji XF) 

Czy beton jest wyrobem certyfikowanym?

Beton do zastosowań konstrukcyjnych jest wyrobem certyfikowanym, dla którego wydany został Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

W jaki sposób kontrolowana jest jakość produkowanej mieszanki betonowej?

Mieszanka betonowa kontrolowana jest na węźle betoniarskim. Podczas kontroli laborant sprawdza parametry świeżej mieszanki betonowej: konsystencja, gęstość, zawartość powietrza oraz pobiera próbki do dalszych badań.

Czy beton należy pielęgnować?

Aby beton osiągnął założone parametry w konstrukcji sam proces wytworzenia, dostawy, ułożenia oraz zagęszczenia mieszanki betonowej jest niewystarczający. Pielęgnacja betonu zwłaszcza w początkowym okresie twardnienia jest niezbędna a jej brak lub niewłaściwy sposób zabezpieczenia betonu może prowadzić do obniżenia trwałości betonu i pogorszenia parametrów betonu w konstrukcji.
Należy pamiętać, że sposób pielęgnacji betonu zależy od warunków zewnętrznych i temperaturowych.

 

METODY PIELĘGNACJI BETONU W WARUNKACH ZOMOWYCH I OBNIŻONYCH TEMPERATUR

(Warunki obniżonych temperatur ↓ ❄️: Temperatura średnia dobowa Tśr wynosi od 5°C do 10°C

Warunki zimowe: Temperatura średnia dobowa Tśr jest poniżej 5°C )

 • Ochrona cieplna betonu w elemencie konstrukcji: osłonięcie konstrukcji lub betonowanego  elementu materiałami ciepłochronnymi (maty, folie).
 • Podgrzewanie betonu w elemencie konstrukcji: podgrzewanie ciepłym powietrzem, parą niskoprężną lub za pomocą instalacji elektrycznej.
 • Stosowanie cieplaków – czyli stosowanie osłon, które całkowicie izolują beton ograniczając tym samym straty ciepła.

Zagrożenia związane z betonowaniem w okresie zimowym:

 • zamarznięcie młodego betonu,
 • niski przyrost narastania wytrzymałości,
 • występowanie odkształceń termicznych oraz pęknięć,
 • wpływ obniżonej temperatury na pracę stali zbrojeniowej.

METODY PIELĘGNACJI BETONU W WARUNKACH PODWYŻSZONYCH TEMPERATUR

(Warunki podwyższonej temperatury ↑🔆: Temperatura średnia dobowa Tśr wynosi > 25°C)

 • Pielęgnacja wodna: zraszanie powierzchni betonu mgiełką wodną, należy utrzymywać powierzchnię betonu w stanie mokrym.
 • Stosowanie folii: zabezpieczenie świeżego betonu folią budowlaną przymocowaną przy krawędziach oraz złączach.
 • Stosowanie preparatów pielęgnujących – chemia specjalistyczna o działaniu pielęgnującym (zabezpieczającym powierzchnię betonu przed utratą wody).
 • Maty: układanie na powierzchni betonu mokrych mat zabezpieczającym powierzchnię betonu przed  wiatrem, słońcem, wysychaniem 

Zagrożenia związane z utratą wody z mieszanki w okresie podwyższonych temperatur:

 • mniejszy przyrost wytrzymałości,
 • większy skurcz plastyczny i powstawanie rys,
 • większą przepuszczalność i nasiąkliwość,
 • obniżoną odporność na ścieranie.

Czy można dodać wodę do betonu na budowie?

Dodawanie wody do mieszanki betonowej jest zabronione, gdyż może powodować obniżenie właściwości betonu a w konsekwencji może skutkować osłabieniem całej konstrukcji. W celu zwiększenia ciekłości mieszanki należy stosować wyłącznie specjalne domieszki chemiczne powodujące upłynnienie. Każdorazowe dodanie wody na życzenie Zamawiającego zwalnia Producenta z odpowiedzialności za jakość dostarczonego wyrobu.